Latest Past Events

جلسات هفتگی قرآن

McMaster, Room LRW 1055

به نام خدا جلسات هفتگی قرآن زمینه مناسبی را جهت ارتقاء معنوی و ایجاد روابط دوستانه بین اعضاایجاد می کند. این جلسات هر جمعه عصر و تا اطلاع ثانوی با توجه […]

جلسات هفتگی قرآن

McMaster, Room LRW 1055

به نام خدا جلسات هفتگی قرآن زمینه مناسبی را جهت ارتقاء معنوی و ایجاد روابط دوستانه بین اعضاایجاد می کند. این جلسات هر جمعه عصر و تا اطلاع ثانو با […]

Loading...
Back To Top